Zakłucie igłą

BHP

Każde zakłucie igłą jest wypadkiem przy pracy ?

Czy ekspozycja zawodowa pracownika personelu medycznego zatrudnionego w placówce medycznej, takie jak zakłucie igłą czy skaleczenie ostrym narzędziem medycznym, powinno być uznane jako wypadek przy pracy?

W każdej placówce ochrony zdrowia prowadzony jest rejestr zakłuć ale czy to zwalnia pracodawcę z przygotowania pełnej dokumentacji powypadkowej po każdym takim zdarzeniu?

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami wprowadza obowiązek prowadzenia rejestru zdarzeń związanych z zakłuciem ostrymi narzędziami. Nie jest to jednak jedyny obowiązek pracodawcy i nie wprowadza on zwolnienia  z obowiązku ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, których przyczyną było zranienie ostrymi narzędziami.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Aby zakwalifikować potencjalne zdarzenie wypadkowe do kategorii wypadku przy pracy musi ono spełnić ww. przesłanki czyli:

  1. ma być to zdarzenie nagłe – niespodziewane, niezaplanowane – każde zakłucie będzie automatycznie spełniało ten warunek, ponieważ żaden pracownik nie dokonuje zakłucia świadomie
  2. zdarzenie wywołane wewnętrzną przyczyną – igła, ostre narzędzie medyczne to zewnętrzny czynnik powodujący wypadek
  3. zdarzenie mające związek z pracą – wykonywanie iniekcji w placówkach medycznych niewątpliwie potwierdza ten związek
  4. powodujące uraz – pod tym pojęciem należy rozumieć uszkodzenie tkanek ciała lub narządów wewnętrznych człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego a więc zakłucie się ostrym narzędziem powoduje uszkodzenie tkanek ciała, a zatem kryterium urazu wystąpiło.

Przepisy w tym zakresie są nie precyzyjne i  mogą wprowadzać w błąd. Jednak patrząc na nie globalnie trzeba realizować obowiązek prowadzenia rejestru zakłuć oraz wszczynać w każdym zaistniałym przypadku procedurę ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Interpretacja definicji wypadku przyczynia się do wzrostu liczby wypadków, a w konsekwencji do ponoszenia przez pracodawców dużych kosztów.

 

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

BHP, PPOŻ - biuro:

tel./fax (22) 610-02-83
tel. (22) 610-05-26
tel. kom.: +48 509 115 555
E-mail: biuro@pulsarbhp.pl

 

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@pulsarbhp.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Kosmatki 8​
03-982 Warszawa