Pytania i

odpowiedzi

Poznaj odpowiedzi na najczęściej padające pytania dotyczące BHP

Pytania o szkolenia BHP

1. Kto musi odbyć szkolenie BHP?

Szkolenia bhp muszą odbyć wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj pracy jaką wykonują oraz stanowiska, na których są zatrudnieni. Szkolenie wstępne bhp pracownik powinien odbyć przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenia okresowe bhp należy przechodzić przed końcem ważności szkolenia wstępnego albo poprzedniego szkolenia okresowego. Szkolenia okresowe bhp powinni przechodzić również pracodawcy oraz pracownicy służby bhp.

Uwaga na oszustów!!! Wiele firm proponuje szkolenia dla pracodawców, które rzekomo uprawniają ich do wykonywania szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp swoim pracownikom. Niestety takie zaświadczenie nie uprawnia pracodawców do przeprowadzania takich szkoleń. Wg rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp takie szkolenia mogą wykonywać tylko uprawnieni specjaliści po ukończonych studiach i odbytym stażu lub ośrodki szkoleniowe, zatrudniające takich specjalistów.

2. Jak długo ważne są szkolenia BHP?

 Szkolenie wstępne bhp jest ważne do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia w przypadku osób kierujących pracownikami albo do 12 miesięcy w przypadku innych pracowników.

Szkolenia okresowe bhp powinny się odbywać nie rzadziej niż:
1) co 3 lata dla stanowisk robotniczych, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa życia lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku (np. praca na wysokości), 2) co 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych, 3) co 5 lat dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, 4) co 5 lat dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych oraz innych, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe

3. Jakie są formy szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Szkolenie wstępne bhp oraz szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać w formie instruktażu. Szkolenia okresowe bhp dla innych stanowisk można przeprowadzać w formie seminarium albo samokształcenia kierowanego (w tym np. metodą e-learningu).

Ciekawą propozycją jest zorganizowanie szkolenia wykorzystując połączenie metody samokształcenia kierowanego z metodą seminarium. Pracownicy wtedy zapoznają się z aktualnymi materiałami przed szkoleniem, a na samym szkoleniu poruszane są najważniejsze tematy programu szkolenia okresowego bhp dla danej grupy pracowniczej i można także wykładowcom zadawać konkretne pytania. Dzięki tej metodzie pracownicy mogą odnieść dużą korzyść ze szkolenia jednocześnie nie poświęcając jej aż tak dużo czasu.

Pytania o outsourcing BHP

1. Jakie wynikają korzyści z outsourcingu BHP?

Cenimy spokój naszych klientów. Dzięki outsourcingowi bhp nie będziecie Państwo musieli się już martwić o stan bhp w swojej firmie. Będziecie mogli Państwo niejako zapomnieć o pilnowaniu wszelkich spraw związanych z tym tematem.

Współpracę z każdą firmą zawsze zaczynamy od audytu zerowego, gdzie oceniamy stan bhp naszych nowych klientów. Sprawdzamy wiele rzeczy w tym m.in. uprawnienia osób, które wcześniej wykonywały pewne zadania służby bhp, poprawność dokumentów, wizytujemy stanowiska pracy itp. Audyt zakończony jest protokołem, gdzie wyznaczamy cele, które chcemy osiągnąć, aby poziom bezpieczeństwa w firmach naszych klientów był coraz lepszy oraz zgodny z aktualnymi przepisami. Doradzamy, które rozwiązanie danego problemu będzie dla naszego klienta najlepsze. Nie ograniczamy się tylko do stwierdzenia co powinno być zrobione. Staramy się doradzać, ale też i działać w imieniu naszych klientów. Przypominamy o pewnych kwestiach, a także reprezentujemy firmę przed organami państwowymi w trudnych sprawach, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Prowadzimy też kampanie antywypadkowe, które mają na celu poprawienie stanu bezpieczeństwa w firmach naszych klientów.

2. Jakie zadania wchodzą w skład outsourcingu?

Outsourcing bhp to nie tylko doradztwo. To również wykonywanie 22 zadań służby bhp, w tym m.in. opracowywanie instrukcji bhp oraz ocen ryzyka zawodowego, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, okresowe (min. raz w roku) kontrole stanu bhp z protokołem, szkolenia wstępne i okresowe, nadzór nad terminami szkoleń i ich organizacją, doradztwo w interpretacji przepisów bhp i metod ich spełnienia, wypełnianie druków do ZUS i GUS oraz rejestrów i kart czynników szkodliwych, reprezentowanie pracodawcy przed organami kontroli państwowej (PIP, Sanepid, Prokuratura), współpraca z lekarzem medycyny pracy, udział w Komisji BHP, współpraca z laboratoriami badań środowiskowych. Dodatkowo nasi klienci otrzymują comiesięczny newsletter z nowościami branży bhp oraz w ramach kampanii wypadkowej opis faktycznego wypadku z metodami zapobiegania wypadkom.

3. Czy outsourcing jest konieczny?

W dziale X Kodeksu Pracy w Art. 23711 możemy przeczytać , że w każdym zakładzie pracy musi być utworzona służba bhp. W przypadku firmy zatrudniającej do 100 pracowników, w której nie są zatrudnieni kompetentni pracownicy do wykonywania zadań służby bhp, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Dla firm zatrudniających powyżej 100 osób mamy ciekawą propozycję outsourcingu zgodnego z przepisami. Dodatkowo jako Ośrodek Szkoleniowy BHP w ramach umowy wykonujemy szkolenia okresowe bhp, czego nie mogą robić pracownicy służby bhp zatrudnieni na etacie. Biorąc pod uwagę wyżej opisane korzyści wg naszych klientów jest to bardzo dobre rozwiązanie, czego dowodem są listy referencyjne.

Inne pytania

1. Czy szkolenia z zakresu ppoż i pierwszej pomocy są konieczne?

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy z dnia 19 stycznia 2009 r. pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz osoby odpowiedzialne za ochronę ppoż. i ewakuację. Przepisy nie precyzują ilości osób przeszkolonych. Musi to ustalić pracodawca w zależności od zagrożeń występujących w zakładzie pracy, ilości wypadków przy pracy, procesów technologicznych, ilości osób zatrudnionych itp. Wykaz pracowników wyznaczonych z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu i miejscem pracy powinien zostać umieszczony w widocznym w zakładzie pracy miejscu, najlepiej w pobliżu apteczki.

2. Co to jest Ocena Ryzyka Zawodowego?

Ocean Ryzyka Zawodowego  jest podstawowym dokumentem zakładowym pozwalającym na zapoznanie się z zagrożeniami na poszczególnych stanowiskach pracy. Jest to dokument, który kompleksowo charakteryzuje stanowisko pracy, biorąc za podstawę zagrożenia zawodowe, skutki jakie powodują oraz metody ich eliminacji lub ograniczenia.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy każdy  pracodawca powinien sporządzić dokument Ocena Ryzyka Zawodowego dla każdego stanowiska pracy. Zatrudniając nawet jednego pracownika pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko. Ponadto pracodawca powinien informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Pracownicy zapoznani z oceną ryzyka zawodowego powinni podpisać stosowne oświadczenia.

3. Kto może sporządzić ocenę ryzyka zawodowego?

Nie ma stosownych przepisów, co do których dane osoby muszą brać udział w ocenie ryzyka zawodowego. Może to być pracodawca, wyznaczeni przez niego pracownicy, bądź w przypadku pracowników niekompetentnych eksperci i specjaliści z poza zakładu pracy.

Ważne i istotne jest to, żeby osoba, która bierze udział w tego typu ocenie, posiadała wiedzę i informacje na temat: a) znanych już zagrożeń i rodzajów ryzyka, a także sposobów ich powstawania, b) materiałów, urządzeń i wszelkich technologii, które wykorzystywane są w pracy c) kontaktu pracowników z niebezpiecznymi materiałami d) częstotliwości i czasu trwania kontaktu z niebezpiecznym szkodnikiem lub materiałem e) skutków jakie niesie za sobą takie ryzyko f) norm, które powinny dane stanowiska spełniać jeśli chodzi o dane niebezpieczeństwo. Najczęściej za takie osoby posiadające taką wiedzę, uważa się specjalistów ds. bhp.

4. Co należy do podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić w zakładzie pracy bezpieczne i higieniczne warunki pracy każdemu pracownikowi. Powinien to robić poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy w pomieszczeniach (np. dotyczących temperatury, oświetlenia, wentylacji, rozmieszczenia stanowisk pracy), zapewnienie odpowiednich maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu zgodnych z aktualnymi wymaganiami, udostępnienie pracownikom do stałego użytkowania instrukcji bhp, zapewnienie szkoleń bhp oraz badań lekarskich pracownikom, sporządzenie oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska, prowadzenie rejestru wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji powypadkowej w razie wypadków, przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli stanu bhp w zakładzie pracy, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy (po wcześniejszym przeszkoleniu) oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ochronę ppoż. oraz ewakuację. W zależności od zagrożeń na stanowiskach pracy powstają również inne dodatkowe obowiązki (prowadzenie badań czynników szkodliwych, uzupełnianie wykazu środków chemicznych, zebranie kart charakterystyki, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań, dobór środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego). Chcąc wiedzieć jakie są obowiązki z zakresu bhp zamów audyt. Nasz specjalista oceni Państwa firmę i w protokole zaproponuje rozwiązania.

5. Co powinienem zrobić w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu albo innych instytucji, które chcą skontrolować stan bhp w mojej firmie (np. audytorzy ISO, specjaliści bhp Państwa klientów)?

W przypadku kontroli organów państwowych najlepiej jest skorzystać z naszej usługi – ‘audyt przed kontrolą’. Przed umówioną kontrolą z organami państwowymi nasi specjaliści przeprowadzają audyt mający na celu szybkie dostrzeżenie ewentualnych nieprawidłowości. Audyt zakończony jest protokołem. Na życzenie klienta oczywiście możemy szybko zlikwidować dostrzeżone błędy. Istnieje również możliwość, aby nasi specjaliści reprezentowali firmę podczas kontroli.

6. Co powinienem zrobić jeśli przytrafi się wypadek w mojej firmie?

Pracodawca w momencie gdy został zgłoszony wypadek powinien powołać zespół powypadkowy, w skład którego powinien wchodzić specjalista ds. bhp oraz przedstawiciel pracowników. Zespół powypadkowy ma 14 dni na sporządzenie protokołu powypadkowego. Nasi specjaliści doradzają w jaki sposób przedstawić fakty aby było to korzystne zarówno dla firmy jak i dla pracowników. Sporządzamy protokół oraz monitujemy żeby w czasie były dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty.

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

BHP, PPOŻ - biuro:

tel./fax (22) 610-02-83
tel. (22) 610-05-26
tel. kom.: +48 509 115 555
E-mail: biuro@pulsarbhp.pl

 

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@pulsarbhp.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Kosmatki 8​
03-982 Warszawa